دو شبه که نخوابیدم ودر ابتدای شب سوم در حال فروپاشی‌ام... .