آدم غمگین، لب مرز فروپاشی قرار داره. ناگهان همه‌چیز تیره و تار می‌شه... .