من نوجوانی و اکثر جوانیم رو توی کرج گذروندم، بوی کرج یادم رفته و حتا اکثر جاهایی که دوستشان داشتم شدن زیرگذر و مخروبه .