RT @1iZohreH: ولی انصاف نبود هر چی بیشتر چیزی رو خواستم بیشتر ازش دور شدم... .