قبل از اینکه برم کرج امام گوآرد طلبید رفتیم مرغ مخصوص‌ش رو زدیم. شدیم .