دل(❤) رو به خدا سپردم و بسم‌الله گفتم و انجامش دادم. خیلی سخت بود، خیلی سخت. .