امروز از اون‌روزهایی هست که باید پناه ببرم به خونه. .