هر کاری می‌کنید، بکنید، سیگار بکشید، تریاک بکشید، شیشه، عرق و اکس... زنا حتا، اما اسپویل نکنید .