همین که ما حد شرعی برای اسپویل نداریم یعنی فقه شیعه، پویا نیست... .