محمد اصفهانی یه سری کار خوب داره که تا صد سال دیگه هم نمی‌شه ازشون گذشت... .