یه‌جوری داره بارون میاد که آدم هوس می‌کنه دست زنش رو بگیره و بره وسط ولیعصر، زانو بزنه و ازش مجددا درخواست ازدواج کنه :)) .