RT @panteA: بعضی وقتا دلم میخواد برگردم به قبل.نه واسه درست کردن گندایی که زدم.فقط واسه این که بعضی چیزا رو دوباره حس کنم .