چشم باز کردم، دیدم شده چهار سال که جاده‌مخصوص کار می‌کنم. منی که عاشق خیابون ولیعصر بودم... .
منم ولیعصر و دوس دارم خو ‎· samantam
فکر نکنم کسی باشه که از خیابون ولیعصر بدش بیاد ‎· Aliusha