یادتونه شهره مو‌هاش رو کوتاه کرده بود؟ از هر ۳ تا دختری که می‌دیدی حداقل دو تاشون کوتاه کرده بودن؟ اوایل دهه هفتاد .