من اگر دزفولی بودم، یه بند موسیقی تاسیس می‌کردم به اسم Dez fool's .