توی عروسی‌ای که هستیم unforgiven2 گذاشتن. فکر کنم دقیقا به روح مراسم اشاره دارن :))))))) .