RT @ArmanMohseni: یعنی پرروتر از از این سوراخای کیسه ندیدم من :)) .