با ترکی و سوشا داربی رو بردیم. این ارزش برد رو صد برابر کرد... .