یه جوری چایی می‌خورم که این سردرد رو بشوره و ببره که ... .