در تباهی این دنیا همین بس که کارهای خوب گذشته‌مون رو انجام نمی‌دیم. کارهایی که زنده نگهمون می‌داشت. .