RT @islamizad: ای برای با تو بودن باید خوابم گذشتن .