یه احساسی دارم مبنی بر اینکه مسئولین اداره‌ی مملکت از عمد دارن دهن کجی می‌کنن به مردم. .