RT @AliMotameni: فرق برنامه نویسا با مدیرا اینه که اگه برنامه نویس چرت و پرت کد بزنه اجرا نمیشه، ولی مدیر چرت و پرت بگه اجرا میشه .