خلاصه الحاقیه‌ی شخص ثالث بیمه‌تون رو بگیرید شاید یه وقت لازم شد وسط اتوبان به جای ترمز، گاز بدید!!! وسط اتوبان دیروز گشت ارشاد بود!!! .