این روزهای آخر کلی کار نیمه‌تموم دارم که باید انجام بدم. .