سختی‌کار یعنی مدیرت نفهمه چه کارهایی برای سازمان کردی. شب بیداری و کار سخت هیچ‌کس رو نکشته. .