یه مقدار از این ضرب المثل‌های قدیمی نیاز به بازنگری دارن. در واقع زندگی به گوزی بنده. به باد نرسیده هنوز .