یه چیزی که وجود داره اشتیاق بیش‌از حد هست برای شروع کار جدید. .