اون اوایل فکر می‌کردم اگر "ببخشم ولی فراموش نکنم" همه چیز حل می‌شه. بخشیدم، ولی فایده نداشت. باید بتونی بعدش رها کنی. فراموشی اصلا مهم نیست. .