چنان جوجه‌ترشی زدیم بر بدن که بدن به صوت رسا و مخملی‌ای به سخن درآمد و فرمود: آوووووووووخ آوووووووووووووووووخ، زنهار از این بیابان... .