لالیگا همین‌قدر مضحکه. سه تا گل رو داور تقدیم می‌کنه، اخراج و اینا بارسا و ورئال هم شش‌تا شش‌تا می‌زنن. ولمون کنید بابا .