آدم باید تصمیم بگیره، یه جایی از زندگیش که توی قاب و قالب نباشه. که آدم بخواد، که بشه... .