RT @tara_safari: یکی ام هست پدر گوز به شقیقه ایرانه,مثلا در این حد که عکس از خودش میذاره بعد درمورد فاشیسم کپشن میده .