دارم می‌رم به نیمه‌ی تاریک وب برای پناه بردن از شر اسپئویل. تا وقتی برسم خونه شب و ببینم قسمت جدید رو. #گات #وستروس .