خب رزرومون مالیده. ۱۰۰ سال دیگه هم هیچ اعتباری برای سیستم اینترنتی این مملکت نباید قائل شد. شت .