این سیستم فایرفایتینگ مغزمون رو سرویس کرد. از صبح داره وق‌وق می‌کنه .