من وسط مجلس عروسی‌ام، نقدا یه سری فحش خوار مادر برادر و پدر واسه سوشا مکانی از منظر خودتون در نظر بگیرید تا سر فرصت بیام از خجالتش در بیام. .