ایزد خواست جای عجیبی بود، در ۶۵ کیلومتری آباده https://t.co/M4xaPss0gH .