در جای‌جای آثار تاریخی شیراز و اصفهان همین وضع هست متاسفانه. این یکی خیلی درد داشت. .