این "،" قبل از "و" هم سوتی نوشتاری هست. زدم پاک بشه، نشده گویا. :) .