هدی رستمی ۳۰ سالشه و نصف دنیا رو گشته. ما هم سی سالمونه... شیم آن می... .