یه جوری سر شدم که اون شب حتا برای صدرا محقق و دنیا ننوشتم که "کشش ندید، صلوات بفرستید، فردا از یه استاد بپرسید". @donyarad @SadraMohaqeq .