امروز تقریبا ۵۰ نفر از همکارهام برای خداحافظی زنگ زدن و حدود ۳۰ نفر ایمیل زدن. خیلی لطف داشتن. روز عجیبی بود. .