من این اساتید دوبله رو‌ می‌بینم نیشم به پهنای صورت باز می‌شه. خیلی صداهای عزیزی دارن. .