یادی بکنیم از... همه یادها رو کردن. یادی نمونده. رمقی نیست. .