اون حجم اشتباهات داوری بر علیه پرسپولیس رو یادتون هست؟ اگر اون همه امتیاز از پرسپولیس نگرفته بودن الان قهرمان بودیم و خلاص .