تئاتر هویت پروانه‌های مرده، خیلی بهتر از کارهایی بود که کلی ادعا دارن. تئاتر تجربی پخته‌ای بود واقعا. .