چرخه‌ی سیاه اسپویل از «این چند نفر» و این هژیر و فیلم تعریف کردن‌هاش شروع شد توی ایران. https://t.co/F1G5UzmgkW .