این تیم قابل افتخاره. وقتی شونزدهم بود چقدر‌ تحقیرش کردن. با کلی ناداوری، دو دربی رو بهش باختن و آخر پایینتر ازش بودن. خسته نباشی #پرسپولیس .