رانندگان جاکش. روشن کردن مه‌شکن عقب فقط بار ننه‌باباتون رو سنگین می‌کنه. فحش به قبر هر دو تاشون .